• nieiye
Cooler Bag

Komponentler: mata, lenta, fermuar, kelläni çekmek, ýylylyk izolýasiýa alýumin folga, merjen pagta we ş.m.
Mata: Oksford mata, neýlon, dokalan mata we poliester.
Gurluşy: Daşky gatlak suw geçirmeýän örtükden ýasalýar, bu içerden geçmegiň öňüni alyp biler ýa-da içerki temperaturanyň syzmagyny izolirläp biler. Gatnaşyk, ýylylygy tygşytlamagyň täsirini gazanmak üçin galyňlaşdyrylan izolýasiýa Pearl pagta kabul edýär. Umuman, 5 mm galyňlyk ýeterlikdir (galyňlygy islege görä artdyryp bolýar). Içki gatlak iýilýän derejeli howpsuz, zäherli we tagamsyz ýylylyk izolýasiýa alýumin folga materialyndan ýasalýar, suw geçirmeýän, ýag geçirmeýän we ýyly bolmagy üçin arassalanýar.
Ulanylyşy: ýylylygy tygşytlamak, esasan, ýylylygy tygşytlaýan günortanlyk guty, nahar bişirmek üçin çäýnek, çäýnek we ş.m. Işleýän adamlar üçin günortan nahar iýmek we nahary gowulaşdyrmak üçin seresaplylyk bilen taýýarlan naharyňyzy iýmek hem gowy habar. Üstünlikleri: çydamly, täsir garşylygy bilen, agyr basyş ýa-da täsir astynda döwmek aňsat däl; Çeýeligi bilen gowy plastisit.
Atylylygy tygşytlamak wagty: umuman, ýylylygy tygşytlamak wagty takmynan 4 sagat (ýylylygy goraýan obýektiň göwrümine we temperaturasyna we şol wagt töweregindäki gurşawyň durnuklylygyna baglylykda), gowy izolýasiýa nahary gutusy ýylylygy tygşytlamagyň wagtyny yza süýşürmäge kömek edýär. we ýylylygy tygşytlamak wagtyny köpeltmek.
Bejeriş bilimleri:
 1. Torbadaky galyndylary yzygiderli arassalaň. Içeri suw geçirmeýän alýumin folga bolany üçin, wagt, Zähmet we alada tygşytlaýan çygly polotensa bilen süpürip bilersiňiz.
2. Daşy ýuwulýan mata, ýöne içerki ýylylyk izolýasiýa alýumin folgasyna zeper ýetmezligi üçin maşyn ýuwmak maslahat berilmeýär.
3. Käbir ýerlerde daşky gurşawyň pes temperaturasy sebäpli içerki ýylylyk izolýasiýa alýumin folga gaty we aňsat zaýalanar. Torba buklanda, gowrulan kapasa bilen gyzdyryp bolýar. Malylylyk izolýasiýa alýumin folga ýylylyga sezewar bolanda ýumşak bolar, şonuň üçin buklanda ýitginiň öňüni alyp bolar.
Çäreler:
1. Açyk ot aragatnaşygy ýa-da rekord ýaly ýiti zatlaryň kesilmegini gadagan ediň.
2. Hyzmat möhletini gysgaltmazlyk üçin uzak wagtlap çygly gurşawda bolmakdan gaça duruň.
3. heatylylygy tygşytlamak täsirine täsir etmezlik üçin güne we ýagyşa uzak wagtlap täsir etmekden gaça duruň.