• nieiye
Cotton&Canvas Bag

Pagta haltalary öndürijiler we daşky gurşawy goramak boýunça özleşdirilýär, bu Hytaýyň 30 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady ösüşiniň aňyrsynda yz galdyrýar. Plastiki haltalar adamlaryň durmuşyna amatlylyk getirýär we daşky gurşawa uzak möhletleýin zyýan ýetirýär.
Plastmassany dargatmak aňsat bolmanlygy sebäpli, daşky gurşawa hapalanmak gaty çynlakaý, şonuň üçin plastik söwda ak hapalanmagyň öňüni almak, owadan we sazlaşykly öýümizi gurmak, gowy zatlary almak üçin ak hapalanmagyň esasy çeşmesine öwrüldi. Eartherimize ideg etmek, daşky gurşawy goramak baýdagyny galdyrmaly, amaly çäreleri görmeli, pagta haltalaryny götermeli, plastik paketleri ret etmeli we daşky gurşawy goramaga goşant goşmaly.
Plastiki haltalar bilen deňeşdirilende, pagta haltalary zaýalanyp biler we daşky gurşawy hapalamaz.
Material: pagta haltasy ekologiýa taýdan arassa çig mal bolan tebigy pagtadan ýasalýar.
Üstünlikleri: Pagta haltasy kiçi we ýokary berkligi bilen göterilýär we gaýtadan ulanylyp bilner. Ulanmak üçin köp wagt gerek we zaýalanmak aňsat däl; Mata ýumşak, bukulmak we götermek aňsat, arassalamak aňsat we boýamak aňsat däl, inçe çyzyklar, gowy çap etmek we şekillendiriş effektleri; Daşky gurşaw taýdan arassa, moda we arzan, bu adamlaryň durmuşynda aýrylmaz önüm.
Custöriteleşdirilen gaýtadan işlemek: ulanmak üçin: Univershliumumy gaplama haltalary, ekologiýa taýdan arassa çakyr mata haltalary
Aşak tarapy: aşaky we gapdal bilen, aşaky we gapdal bilen, aşaky we gapdalsyz
Usul: bukja jübüsi, sumka, jerime sumkasy, bukulýan halta, sumka sumkasy
Çap etmek prosesi: ýüpek ekrany çap etmek, maşyn çap etmek, termiki geçiriş çap etmek, film örtügi, ofset çap etmek, sürmek, maşyn keşdesi, agyrlyk çap etmek, nagyş