• nieiye
Valve Bag

Dürli gaplamalary hödürleýäris. Himiýa, gurluşyk, oba hojalygy we beýleki pudaklarda dürli gaplamalary şu ýerden tapyp bilersiňiz.
Polipropilen dokalan halta - bu halta önümleri saklamak we daşamak üçin güýçli we çydamly gaplama görnüşidir. BOPP ýüplüklere ekilýär, dokalan we soňra ýokary hilli we özüne çekiji taýýar haltalary üpjün etmek üçin surat hiliniň yzlaryna örtülendir. Bu gaplama köplenç iýmit we himiki önümleri gaplamak üçin amatlydyr.
Vanna sumkasy - bu halta arassa we tozansyz iş gurşawyny emele getirmek üçin poroşok önümlerini ýokary tizlikli doldurmak üçin amatlydyr. Adatça sement we himiki gaplamak üçin ulanylýar.
Kwadrat aşaky haltalar - bu haltalar açyk, düýbünde tikilen we haýwan iýmiti, azyk iýmiti we senagat önümleri üçin ulanylyp bilner.
Bagshli haltalar dokalan kagyz bolsun ýa-da kagyz bolsun, çap edilip we düzülip bilner. Olary daşamak, saklamak we çyglylykdan goramak aňsat. Himiýa senagatynda, oba hojalygynda we beýleki pudaklarda iň köp ýaýran gaplama.