• ww
 • history_img

  1980

  1980-nji ýyllarda reforma we aç-açan syýasatyň çuňlaşmagy bilen adamlaryň girdejileri ýokarlandy we ýaşaýyş derejesi ýokarlandy we tikin maşyny maşgaladaky üç möhüm zadyň birine öwrüldi. Çunli atly bir aýal, meniň mamam, tikin maşynyna seresaplylyk bilen sumka ýasaýar, sebäbi gaplamak hekaýasy şol ýerden başlaýar.
 • history_img
  1988
  Has giňden ulanylýan haltalar bilen mamam (Çunli) hem öz ýaşyndaky käbir aýal-gyzlary uly sumka ýasamak üçin ýygnap başlady. Olaryň ýasaýan sumkalary owadan we çydamly bolmagy üçin ýörite kesiş sapaklaryndan ýasaldy. "Yusheşeng dokma topary", hususy at bilen atlandyryşy ýaly, sebitde belli bir topar bolup, şol döwürde bary-ýogy 15 agzasy bardy, ýöne durmuş henizem kyn boldy.
 • history_img
  2005
  Masştab kem-kemden ulaldygyça, mamam goş-golam pudagyna ýolbaşçylyk edip biler we köp adamlara ajaýyp sumkalaryny habar berer diýip umyt edip, bu pudagy kakamyň (Guowei) dolandyrmagy tabşyrdy. Zhejiang söwdasyna kem-kemden Demirgazyk Amerikadan we Europeewropadan köp adam girdi. Kakam (Gu Wei) olar bilen söwda etmäge başlady. Dil päsgelçiligi sebäpli başda hyzmatdaşlyk aňsat bolmady, ýöne kakam (Gu Wei) munuň hem kyn, hem pursatdygyny bilýärdi.
 • history_img
  2008
  Economicurduň ykdysady ösüşi has maglumatly we berkleşýär we kiçi topar 15-den 200 adama çenli köpeldi. Kakam (Gu Wei) kiçi zawodynyň has doly ulgamyna eýe bolup, has köp girdeji gazanyp biljekdigine umyt edýärdi. Bu ýyl kakam “Yutai Bags” atly bir kompaniýa döretdi.
 • history_img
  2015
  Hytaý 1994-nji ýylda internet döwrüne girdi we adamlar kompýuterleri, jübi telefonlaryny we beýleki aragatnaşyk enjamlaryny ulanyp başladylar. Häzirki wagtda kompaniýanyň içerki dolanyşygy 30 million ABŞ dollaryna ýeten hem bolsa, kakasy (Gu Wei) internetiň daşary ýurtly alyjylar bilen hyzmatdaşlygy tejribesini göz öňünde tutup, adamlara has köp iş mümkinçiliklerini getirjekdigini bilýär. Şol sebäpden, özüniň başga bir kiçi elektron söwda kompaniýasyny - “Shengyuan Packaging” -ni B2B web sahypasynda hasaba almak üçin ýüz tutýar.
 • history_img
  2018
  Kömekçi, ýokary derejeli gaplaýyş kärhanasy LTD, gaýtadan işlenen kagyz halta üçin daşary ýurt müşderilerine esasy hünär eksporty, şeýle hem degişli enjamlary ýuwaş-ýuwaşdan daşary ýurt hyzmaty üçin import edýär we kompaniýanyň her bir işgäri zerur daşary ýurt dilini özleşdirmek, däp-dessurlara we endiklere düşünmek, hünärmen işgärleri we gözleg toparyny kem-kemden kämilleşdirmek hyzmaty bar.
 • history_img
  2021
  Bilmän, kompaniýamyzyň hyzmatdaşlygynyň sany ýüzlerçe adama ýetdi, bu hem topara ýolbaşçylyk etmek üçin tarapyň (ýoluň) has gowy geljege tarap bary-ýogy 15 adamyň bardygyny, köpüsiniň mamamyň isleglerine laýyk gelmeýändigini görkezýär. (chun-li), ýa-da sumkalary gapydan çykarmak üçin tikin tehnologiýasynyň amatlylygy, sumkalaryny bagyş eden enesi bilen has köp adama ulanmaga rugsat berip biler.